Neměli byste už zvýšit nájemné?

Zvyšovat či nezvyšovat nájemné? To je ožehavá otázka, které se žádný pronajímatel nevyhne. Jedno je jisté. Nájem, který se pravidelně nezvedá ztrácí v závislosti na výši inflace na své reálné hodnotě. Mechanismus, jak zvyšovat nájem by měl být zabudován v každé správné nájemní smlouvě. Nájem se může zvyšovat o míru inflace za předcházející rok, stejně jako o...

Víte, kdo je ve vaší nemovitosti přihlášen k trvalému pobytu?

Trvalý pobyt se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech. Pokud se chcete dozvědět kdo má evidovaný trvalý pobyt na adrese vaší nemovitosti, stačí zajít na místně příslušný obecní, městský úřad či magistrát, předložit doklad o vlastnictví (výpis z listu vlastnictví) a dle: § 10 odst. 8. „Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na...

Dává trvalý pobyt nájemci nějaká práva k nemovitosti?

Trvalý pobyt se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech. Podle § 10 téhož zákona se: (1) Místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel a kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít...

Hrozí nějaké nebezpečí, když pronajmete byt vícero nájemcům?

Informovaný pronajímatel si je vědom možného opomenutí při uzavírání a ukončení nájemní smlouvy v případě, že je v nájemní smlouvě uvedeno vícero nájemců. Jako vždy platí, že většinu problémů můžete vyřešit preventivně dobře napsanou a správně uzavřenou nájemní smlouvou. Kde se skrývají případné nedostatky na straně pronajímatele?  Je-li vlastníkem nemovitosti vícero vlastníků musí nájemní smlouvu podepsat všichni...

Existuje způsob, jak vystěhovat neplatiče bez dlouhých soudních tahanic?

Jestliže si pronajímatel řádně neprověřil své budoucí nájemníky ještě před uzavřením nájemní smlouvy může se mu docela dobře stát, že jednoho dne sjednané nájemné nedorazí včas na jeho účet. Nedorazí tam ani po všemožných upomínkách. Pronajímatel tak stojí před otázkou, jak se takového neplatiče co nejdřív zbavit. Na možnost neplacení nájmu je ovšem třeba myslet...

Za jak dlouho po porušení smlouvy může dát pronajímatel nájemci výpověď?

Je zajímavé, že s touto otázkou se vypořádal Nejvyšší soud důsledně až v roce 2010 svým rozsudkem ze dne 9. 12. 2010 sp. zn. 26 Cdo 78/2010. Kdo by si chtěl rozsudek podrobně prostudovat najde jej na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F3AAB21B878ECCD2C1257A4E0065547F?openDocument&Highlight=0,null, Občanský zákoník dává pronajímateli právo vypovědět nájemní smlouvu, pokud nájemce poruší své povinnosti.  Část důvodů pro výpověď nájemní smlouvy...

Musí nájemce platit nájem i když nájemní vztah skončil a on se nevystěhoval?

Nejdřív ta dobrá zpráva. Občanský zákoník v § 2292 stanoví, že „nájemce má odevzdat byt pronajímateli v den, kdy nájem končí. Byt je odevzdán, obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má...

Ohrožuje pronajímatele exekuce na jejich nájemce?

Důvěřuj, ale prověřuj! Jsou pravidla, která ani časem neztrácí nic na své pravdivosti. Nezbytnou podmínkou před uzavřením nájemní smlouvy je kontrola, zda budoucí nájemce není veden Exekutorskou komorou v seznamu exekucí. Vzhledem k tomu, že na 10 % populace ČR je vedena exekuce je to opatření víc než rozumné. Je to sice databáze zpoplatněná, ale těch pár...

Kdy může dát pronajímatel výpověď?

Nájemní vztahy uzavřené za účelem uspokojení bytové potřeby nájemce jsou chráněny zákonem a pronajímatel může dát výpověď pouze ze zákonem daných důvodů uvedených v zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou i neurčitou se nájemní smlouva vypovídá písemně. Výpovědní lhůta je 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce...

Kdy je doručení výpovědi nájemci právně platné?

Nájemníci, kteří „zapomínají“ platit nájem si s oblibou nevyzvedávají doporučenou poštu v domnění, že jim tak nehrozí žádnýpostih. Nechme nájemníky v omylu a podívejme se, jak je to s doručováním písemností doopravdy. Nový občanský zákoník přinesl novinku v podobě tzv. fikce doručení. Nestačí učinit výpověď ústně! Neučiníte-li některé úkony předepsaným způsobem, tak jsou od začátku zcela neplatné. Jen ztrácíte čas...