VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,
Snažíme se naše produkty tvořit s nadšením a láskou tak, aby Vám přinesly co největší užitek. Teď se chystáte jeden z nich bezplatně stáhnout nebo zakoupit. Přejeme si, aby získání tohoto produktu bylo začátkem naší vzájemně výhodné a dlouhodobé spolupráce. Spokojené spolupráce. Každá spokojená spolupráce se zakládá na pravidlech, která jsou akceptována oběma stranami. Přečtěte si proto prosím nejdřív licenční ujednání, všeobecné obchodní podmínky, zásady zpracování osobních údajů a právní prohlášení, abyste věděl/a jaká pravidla budou platit pro náš vztah. Téměř nic není ideální a může se stát, že nastane nějaká neočekávaná událost. Přejeme si, aby k nim nedocházelo vůbec nebo jen v minimální míře. Přejeme si, abyste byl/a našim spokojeným zákazníkem/nicí mnoho let. Uděláme pro to vše, co bude v našich silách.

AXIDA s.r.o.

Licenční ujednání pro placené informační produkty stažené zdarma.

Produkt, který si chcete bezplatně stáhnout je duševním vlastnictvím autora (nebo držitele autorských práv), dále jen „autora“: společnost AXIDA s.r.o. se sídlem Kozí 26/4 602 00, Brno IČ 25502034 a jako takový podléhá zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorské a dalším zákonům, které s tímto zákonem souvisejí v jejich aktuálním znění. V případě, že Vám bylo umožněno stáhnout si bezplatně produkt, který je jinak za úhradu, tak pro vás jako uživatele platí následující licenční ujednání:

1. Licence vám jako uživateli udělujeme na dobu neurčitou a má platnost pouze na území České republiky. Jedná se o nevýhradní, nepřenosnou licenci, kterou jste jako uživatel oprávněn používat pouze pro svou vlastní osobní potřebu.
2. Produkt není určen k dalšímu prodeji. Od nás jako držitele autorských práv získáváte pouze práva k jeho užívání pro svou vlastní osobní potřebu.
3. Jako uživatel nejste oprávněn produkt dále šířit jako celek ani jeho jakoukoliv část bez našeho předchozího písemného souhlasu.
4. Stažený produkt je informační materiál. Jeho stažením souhlasíte s tím, že autor ani držitel autorských práv neodpovídá za přímé, či nepřímé škody či náklady, které vám mohou vzniknout jeho použitím.
5. Jako uživatel prohlašujete, že se před stažením produktu seznámil/a s licenčními podmínkami držitele autorských práv, všeobecnými obchodními podmínkami, právním prohlášením a zásadami zpracování osobních údajů uvedených na těchto webových stránkách a souhlasíte s nimi. Nepřečtení licenčního ujednání všeobecných obchodních podmínek, právního prohlášení a zásad zpracování osobních údajů  před stažením produktu vám nezakládá právo na náhradu škody ani na náhradu jakýchkoliv nákladů.
6. V případě, že uživatel poruší jakoukoliv část tohoto licenčního ujednání zavazuje se uhradit držieli autorských práv cenu produktu bez jakýchkoliv slev či bonusů a současně smluvní pokutu ve výši pětinásobku hodnoty staženého produktu a to v obou případech do 5 kalendářních dnů od data kdy toto ujednání porušil. V případě, že toto datum nelze přesně určit, tak do 5 kalendářních dnů od data, kdy obdržíte výzvu držitele autorských práv k jejích úhradě. V případě, že vám byl poskytnut produkt zdarma má se pro  případ náhrady škody za to, že jeho cena je 500 Kč+ DPH.

Prosím, přečtěte si níže uvedený text co nejpečlivěji. Kliknutím na tlačítko OBJEDNAT v prodejním formuláři odesíláte objednávku. Současně také potvrzujete, že Vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámil/a s našimi obchodními podmínkami, podmínkami pro reklamaci a podmínkami pro zpracování osobních údajů. Dále potvrzujete, že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud čemukoliv nerozumíte odložte objednávku a pošlete dotaz na mailovou adresu jiri@tajemstviinvestovani.cz. Objednávku učiňte až budete opravdu přesvědčen/a, že vám objednaný produkt může být opravdu užitečný.

Informace pro spotřebitele dle §1811 odst.2 OZ

Před tím, než se rozhodnete zakoupit nabízený produkt/službu, je naší zákonnou povinností informovat Vás o pravidlech našeho obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Kdo jsem a kde mě můžete kontaktovat

Prodávajícím je

Společnost            : AXIDA s.r.o.

se sídlem                : Kozí 26/4, 602 00 Brno

identifikační číslo : 25502034

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 28051 

Kontaktovat mě můžete:

 • Pro on-line komunikaci na email adrese: jiri@tajemstviinvestovani.cz
 • Pro vyřizování reklamace:

      na email adrese: jiri@tajemstviinvestovani.cz

      na adrese sídla: Kozí 26/4, 602 00 Brno

      na telefonu :        777 791 180                                   

 • Upřednostňuji on-line komunikaci, ale v případě potřeby mě můžete kontaktovat i na adrese společnosti          AXIDA s.r.o. Kozí 26/4, 602 00 Brno

 

Jak obchodujeme

 • Jsme společnost, která mimo jiné, nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj.internetu, různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, CD, DVD) v oblasti on-line marketingu, online podnikání a v oblasti osobního rozvoje a další služby spojené s investováním do nemovitostí.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtujeme. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s vámi je uzavřena odesláním vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl/a předem informován/a o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil/a s obchodními podmínkami, právním prohlášením, zpracováním svých osobních údajů, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považujeme vždy za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při objednávce produktů cítili spokojeně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Osobní údaje, které jsou získávány během vaší návštěvy našich webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - jak je blíže uvedenona těchto stránkách v části " Zásady zpracování osobních údajů". Kupující prohlašuje, že se s těmito zásadami předem seznámil a souhlasí s nimi.  Neustále vylepšujeme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili  vaše údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

 

Produkty a služby

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy podrobně specifikované na webovém rozhraní www.tajemstviinvestovani.cz. Chceme vás upozornit, že naše produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez našeho souhlasu je zakázáno a mohlo by naplnit skutkovou podstatu trestného činu porušování autorských práv.

Všechny produkty a služby, které najdete na webových stránkách slouží pro vzdělávací,  informační účely a osobní rozvoj. Informace, které získáte jsou pouze návody a doporučení. Já ani lektoři, kteří mohou být přizváni k přednáškám nejsou jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Je třeba vzít v úvahu, že s každou postupem, který zvolíte je spojena určitá míra rizika, které nelze v celém rozsahu předem identifikovat.  Dáje je třeba vzít na vědomí, že dochází k častým změnám zákonů a vyhlášek, které mohou výrazně ovlivnit jednotlivé oblasti investování do nemovitostí. V neposlední řadě, že v mnoha oblastech práva není ustálená judikatura. Z tohoto důvodu může dojít k situacím, kdy na rozdíl od obecného právního i odborného mínění mohou ( a budou) některé soudy rozhodovat odlišně.  Z tohoto důvodu je vždy nutné, abyste před konečným rozhodnutím vyhledali odborníka specializujícího se na danou oblast.

 

Cena, způsob platby a dodání.

Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.  Produkty Vám budou zaslány nebo zpřístupněny heslem až po jejich zaplacení.

 Podrobnosti naleznete v níže uvedených Všeobecných obchodních podmínkách

 

Všeobecné obchodní podmínky

Jméno a příjmení  : AXIDA s.r.o.

se sídlem                : Kozí 26/4, 602 00 Brno

identifikační číslo : 25502034                     DIČ CZ25502034

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 28051

pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tajemstviinvestovani.cz

1.   Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti AXIDA s.r.o., se sídlem Kozí 26/4, 602 00 Brno, identifikační číslo: 25502034, DIČ CZ25502034, zapsané v Obchodní rejstříku vedeném Krajskám soudem v Brně oddílC, vložka 28051(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese tajemstviinvestovani.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „webové rozhraní“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.tajemstviinvestovani.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.   Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží a služeb (dále jen „produkty“) též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. V případě, že tak učiní nese veškeré důsledky spojené s porušením tohoto ustanovení.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 365 dní jsoucích po sobě, nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.   Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam produktů nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízeného produktů. Ceny nabízených produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje produktů a ceny těchto produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje produktů umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktů. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním produktů uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou produkty doručovány v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání produktu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném produktu (objednávaný produkt „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a
  • informace o nákladech spojených s dodáním produktu (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství produktu, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.   Cena produktů a platební podmínky

 1. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním produktů dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v provozovně či sídle prodávajícího na výše uvedených adresách
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6000902001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Go Pay;
  • bezhotovostně platební kartou;
  • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktů. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktů společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající odešle nebo zpřístupní (zasláním vstupního kódu) produkt kupujícímu po úhradě celé kupní ceny.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, vyjma výslovně uvedených případů.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celé ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.   Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku produktu upraveného podle přání kupujícího, jakož i produktu, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku knih, audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávkue-booků, novin, periodik a časopisů. V případě živých kurzů nelze odstoupit od smlouvy v případě jejich absolvování. V případě videokurzů nelze odstoupit od smlouvy v případě zaslání přístupového hesla pro stažení nebo prohlížení videokurzu
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti kalendářních (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti kalendářních (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího jiri@tajemstviinvestovani.cz.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Produkt musí být prodávajícímu vrácen do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Produkt musí být prodávajícímu vrácen nepoškozený a neopotřebený a, je-li to možné, v původním obalu.
 4. Ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů od vrácení produktu kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného produktu, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené produkt není poškozen, opotřeben či částečně spotřebován.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání produktu) kupujícímu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od skončení lhůty na přezkoumání produktu dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení produktu kupujícím.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud produkt vrácený kupujícím bude poškozen, opotřeben či částečně spotřebován, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Termín započtení nároků prodávajícího proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny je totožný s termínem uvedeným v čl. 5.odst.5. těchto VOP.

6.   Přeprava a dodání produktu

 1. Způsob doručení produktu určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat produkt na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít produkt při dodání. Nepřevezme-li kupující produkt při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím jednorázový poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí produktu od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů produktu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka produktu splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě produktu mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7.   Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaný produkt je ve shodě s kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný produkt má jakost a užitné vlastnosti uvedené ve smlouvě, nebo uvedené na webových stránkách prodávajícího.
 3. V případě, že produkt při převzetí kupujícím není ve shodě s čl.7.odst.2. (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího čl.7. odst.2., a to podle požadavku kupujícího buď výměnou produktu, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím produktu o rozporu s čl.7. odst.2. věděl nebo rozpor s čl.7. dost.2. sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí produktu, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Nejde-li o produkty, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti: Kozí 26/4 602 00 Brno.

8.   Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke produktu zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

9. Řešení sporů

1.         Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím, který je fyzickou osobou (spotřebitelem) řeší obecné soudy v ČR.      Smluvní strany se již při uzavření podmínek kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení jejich případných sporů je soud v místě sídla prodávajícího.
2.         Prodávající tímto informuje kupujícího,  že je ve vztahu k prodávajícímu jako spotřebitel oprávněn projednat spory s kupujícím formou mimosoudního řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, na kterou má kupující, vystupující jako spotřebitel, právo se kdykoliv obrátit.
3.         Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce, další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.

4      Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré majetkové spory mezi prodávajím a kupujícím ( podnikatelem nebo právnickou osobou),   které by v budoucnu vznikly na základě porušení  licenčního ujednání, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s tímto licenčním ujednání, a to i v případě, že toto licenční ujednání bude neplatné, zrušeno nebo od něho bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (dále jen ZRŘ). Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce, kterého vybere statutární zástupve společnosti AXIDA s.r.o. ze seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Zákazník s tímto ujednáním výslovně souhlasí.

10.    Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena:
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od vložení zásilky do poštovní schránky kupujícího.

11.    Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Blatnická 4209/10, 62800 Brno, adresa elektronické pošty jiri@tajemstviinvestovani.cz, telefon 777791180

 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dnem 20.5..2018

 

Jiří Židů

jednatel společnosti

AXIDA s.r.o.