ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI AXIDA s.r.o.
Pokud se rozhodnete stát se naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám tímto své osobní údaje. Společnost AXIDA s.r.o. (dále jen AXIDA) zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Proto se prosím předen pečlivě seznamte, se způsobem jakými chráníme vaše osobní údaje, rozsahem a důvodech pro které vaše osobní údaje zpracováváme ke kterým nám dáváte svůj souhlas, stejně jako s vašimi právy, které máte v souvislosti s GDPR (General Data Protection Regulation) „Nařízení evropského parlamentu a rady (EU 2013/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“.
 
AXIDA s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů
Jsme společnost AXIDA s.r.o., IČO 25502034, se sídlem Kozí 26/4, 602 00 Brno zapsaná v Obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně  v oddíle C, vložka 28051. Provozujeme webové stránky www.axida.cz a www.tajemstviinvestovani.cz. Údaje, které nám poskytnete zpracováváme ze zákonných důvodů a dále v rozsahu a účelu k jakému nám k tomu poskytnete svůj souhlas.

Kontaktní údaje správce
Kontaktní údaje správce jsou následující:
a.         telefonní kontakt: +420 777 791 180,
b.         emailová adresa: jiri@tajemstviinvestovani.cz

Prohlášení
Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu a oprávněného zájmu pro naplnění smlouvy, zákonné povinnosti či na základě vámi uděleného souhlasu,
- plníme dle článku 13. GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů vás tímto informujeme o rozsahu, důvodech zpracování vašich osobních údajů a vašich právech v rámci GDPR,
- umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Základní osobní identifikační údaje
Pro uzavření a plnění smlouvy se jedná zejména o tyto údaje:
• akademický titul
• jméno a příjmení
• název právnické osoby či podnikatele
• rodné číslo (v případě, že nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
• IČO, DIČ
• adresa trvalého pobytu
• korespondenční adresa
• adresa sídla nebo místa podnikání
• fakturační adresa
• bankovní spojení
• podpis

Kontaktní údaje
• kontaktní telefonní číslo
• kontaktní e-mail

Další údaje podle rozsahu služeb zejména
• finanční možnosti klienta získat úvěr na koupi nemovitosti
• lokalita, kde chce klient koupit či si pronajmout nemovitost

Důvody zpracování osobních údajů
1. Vaše osobní údaje zpracováváme především z důvodů, které nám nařizuje zákon a na ochranu oprávněných zájmu společnosti AXIDA s.r.o. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby vámi požadované služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů ze zákonných důvodů nepotřebujeme váš souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
• pořádání odborných seminářů, on-line kurzů (plnění smlouvy)
• poskytování poradenství (plnění smlouvy)
• činnost zprostředkovatele (plnění smlouvy)
• prodej a pronájem nemovitých věcí (plnění smlouvy)
• prodej movitých věcí (plnění smlouvy)
• plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
• účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
• vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)
• procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
• zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv (oprávněný zájem)
• evidence dlužníků (oprávněný zájem)

2. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.

3. U našich zákazníků jsme oprávněna v případě, že mají vůči společnosti AXIDA s.r.o.splněny veškeré své závazky, zpracovávat jejich údaje v zákaznické databázi jako jsou jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách či produktech a údaje z jejich komunikace se společností AXIDA s.r.o. maximálně po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy uzavřené se společností AXIDA s.r.o..

4. V případě jednání mezi společností AXIDA s.r.o. a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost AXIDA s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od posledního jednání ve věci.

5. Faktury vystavené společností AXIDA s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné smlouvy, které se vážou k vystaveným fakturám.
 
Další důvody zpracování vašich osobních údajů
1.     Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail, telefon, jméno a příjmení), pohlaví, na co klikáte na našich webových stránkách a zaslaných mailech a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás informace, které vám zasíláme zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky, kterou u nás učiníte.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho předchozího souhlasu, a to  po dobu 5 let od jeho posledního udělení.
Když najdeme zajímavé informace z produkce jiných odborníků  rádi vám na ně pošleme odkaz, abyste mohli i tyto informace využít ve svůj prospěch.
V každém případě, můžete svůj souhlas se zasílám čehokoliv kdykoliv odvolat s použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

2.             Fotografie a video záznamy ze seminářů
Na našich živých akcích - školeních, seminářích, setkáních a dalších akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci a video záznam. Fotografie používáme v našich propagačních materiálech a na webu. Video záznam slouží účastníkům on-line kurzu k opakovanému zhlédnutí. U video záznamů neuvádíme jména těch, kteří jsou zde zobrazeni, vyjma případů, kdy nám k tomu poskytnou svůj souhlas např. pro potřeby reference. Pokud byste nechtěli být fotografováni nebo zaznamenáni na video  je třeba abyste nás o této skutečnosti informovali před zahájením akce.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Pokud budete procházet naše webové stránky bude zaznamenána vaše IP adresa, informace o tom jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání tzv. cookies pro měření návštěvnosti webu nám umožňuje lépe spravovat naše webové stránky, tak aby jejich užívání bylo pro vás příjemnější. Jejich užívání vnímáme jako oprávněný zájem na poskytování lepších služeb.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
Poskytovatel emailových služeb: SmartSelling a.s., IČ 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, spisová značka B 7559 vedená u Krajského soudu v Brně.
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics
MailStep - rozesílka zboží
Externí účetní společnost  O.K.SPEKT s.r.o. Mezírka 750/13 60200 Brno, IČ 60701641 Spolupracujícím realitním makléřům AXIDY;
Externí advokátní kanceláři JUDr. Martina Řezníčková Ph.D. Zelný trh 332/12. Brno
Osobám a společnostem poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby,

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Jaké práva máte s souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů 

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Správce:
·      potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
·      informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
·      skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti je Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat  poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Správce. To platí rovněž pro kopii osobních údajů za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
 
2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Správce zpracovávat. Zákazník Správce, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.
Zároveň je povinen poskytnout Správci součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Správce zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede Správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese sídla Správce za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
 
3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adresu sídla Správce.
 
4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Správce.
 
5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Správce informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může Správce poskytnout informaci o těchto příjemcích.
 
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Správce o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne Správci subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Správce získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese sídla Správce po doložení oprávněnosti požadavku.
 
7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Správce.
V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla Správce.
 
8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, elektronickou cestou nebo na adrese sídla Správce.
Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat telefonicky, elektronickou cestou nebo na adrese sídla Správce.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
 
9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 
10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: jiri@tajemstviinvestovani.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnuosobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

V Brně dne 20. 5. 2018