Dává trvalý pobyt nájemci nějaká práva k nemovitosti?

Trvalý pobyt se řídí zákonem č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Podle § 10 téhož zákona se:

(1) Místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel a kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

Následující odstavec uvádí, že:

(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

Přihlášení k trvalému pobytu je jednoduché:

Odst. (6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen „přihlašovací tiskopis“), který obsahuje údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana, vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby; prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;

Pro zápis trvalého pobytu je třeba doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Pronajímatel nemusí podepisovat žádný souhlas k trvalému pobytu. Nájemci stačí, aby přinesl na ohlašovnu nájemní smlouvu, kterou s vámi uzavřel, a vaši nemovitost mu bude zapsán jako místo trvalého pobytu. Přihlášení k trvalému pobytu je tedy pouze čistě evidenční záležitost a přihlášením k trvalému pobytu nevzniká ani nájemní právo, ani jiné právo nemovitost užívat. Právo nájmu vzniká pouze na základě nájemní smlouvy nebo ze zákona, nikdy jen tím, že si někdo na žádosti o vystavení občanského průkazu uvede nějakou adresu.

Což také znamená, že pronajímatel nemá povinnost zajišťovat nájemci po skončení nájemní smlouvy náhradní bydlení, či přístřeší jako tomu bylo ve starém občanském zákoníku.