Hrozí nějaké nebezpečí, když pronajmete byt vícero nájemcům?

Informovaný pronajímatel si je vědom možného opomenutí při uzavírání a ukončení nájemní smlouvy v případě, že je v nájemní smlouvě uvedeno vícero nájemců. Jako vždy platí, že většinu problémů můžete vyřešit preventivně dobře napsanou a správně uzavřenou nájemní smlouvou.

Kde se skrývají případné nedostatky na straně pronajímatele? 

Je-li vlastníkem nemovitosti vícero vlastníků musí nájemní smlouvu podepsat všichni i spoluvlastníci. Vyjma případů, kdy je k podpisu nájemní smlouvy pověřen na základě plné moci některý ze spoluvlastníků. Obdobně to platí i v případě manželů. Jinak je nájemní smlouva neplatná. Správu pronajímané nemovitosti už může dělat samostatně kterýkoliv ze spoluvlastníků.

Kde může vzniknout problém na straně nájemců?

V případě. že nájemci jsou manželé je třeba, aby nájemní smlouvu podepsali oba. Pokud se nájemce v průběhu nájemního vztahu ožení či provdá automaticky mu vzniknou stejná práva jako původně přihlášenému nájemci, a to bez ohledu na to, zda tato změna bude či nebude zaznamenána v písemné podobě. Abyste se vyhnuli případným problémům bylo by vhodné uložit nesezdanému nájemci v nájemní smlouvě povinnost, aby vám o změně stavu informoval doporučeným dopisem zaslaným na vaši adresu.

Stejný problém může nastat, pokud napíšete do hlavičky nájemní smlouvy vícero nájemců. V takovém případě se všichni stanou tzv. společnými nájemci. Důsledkem této skutečnosti je fakt, že jakékoliv změny nájemné smlouvy či její výpověď musíte doručit všem stranám uvedeným v hlavičce smlouvy. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Provozní věci může vyřizovat každý samostatně, ale v případě závažnějších kroků musíte mít souhlas všech nájemců.

Konkrétně o tom pojednává § 2270 a § 2271 nového občanského zákoníku, který říká: “(1) Uzavře-li nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými nájemci bytu; společným nájemcem bytu se stane i osoba, která se souhlasem stran přistoupí ke smlouvě. (2) Co platí o nájemci, platí obdobně o společných nájemcích, není-li dále stanoveno jinak. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Ustanovení o společnosti (§ 2716 a násl.) se použijí přiměřeně.”

Jak se vyhnout problémům se společnými nájemci?

Opatření je celkem jednoduché. Uveďte v nájemní smlouvě jen jednoho z nájemců. Ostatní uživatelé bytu jsou členy jeho domácnosti. Pokud budete posílat výpověď z nájmu stačí je poslat jen nájemci uvedenému v nájemní smlouvě. Pokud budete mít v nájemní smlouvě všechny nájemce musíte všechny úkony posílat všem. Stejně tak musí všichni nájemci či úkony vůči vám společně. Problém to může být když se některý z nájemců – např. studentů odstěhuje. Jinak jsou takové úkony neplatné.