KDY MUSÍTE V ROCE 2024 PODAT NOVÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ?

Stavební pozemek

Získali jste stavební povolení nebo už stavíte budovu (např. rodinný dům) na pozemku, kde již stojí jiná budova?

Pokud ano, vzniká Vám povinnost podat daňové přiznání a pozemek v rozsahu budoucí stavby zdanit vyšší sazbou pro stavební pozemky. Nově již není rozhodující, zda na stejném pozemku stojí i jiná budova.

Zpevněná plocha

Týká se pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, na němž je zpevněná plocha. Jste např. zemědělec a máte zpevněnou plochu pro parkování traktorů na orné půdě? Máte pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha zařazen v obchodním majetku?

Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání – a část pozemku, na které se nachází zpevněná plocha, zdanit vyšší sazbou pro druh pozemku zpevněná plocha.

Podnikateli, který vlastní pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha pozemku, a tento pozemek včetně zpevněné plochy pozemku má zařazen v obchodním majetku podle zákona o daních z příjmů, nově vzniká povinnost podat daňové přiznání. Důvodem je, že dochází ke změně definice zpevněné plochy pozemku.

Garáž

Zkontrolujte si, jak máte v katastru nemovitostí evidovanou garáž. Pokud vlastníte objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako garáž, tak si, prosím, zkontrolujte, zda jej také přiznáváte jako garáž (L) v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud ne, musíte podat daňové přiznání a uvést ji jako garáž (L). Nově totiž garáž nelze zdaňovat podle způsobu faktického užívání, nelze ji tedy nadále přiznávat například jako sklad ovoce, tj. jako příslušenství k obytnému domu (I), ale je nutné řídit se tím, jak je zapsaná v katastru nemovitostí. Toto platí i opačně. Pokud vlastníte garáž, která ale není takto uvedena v katastru nemovitostí, tak si, prosím, zkontrolujte, zda ji přiznáváte jako ostatní zdanitelnou stavbu (P). Pokud ne, musíte podat daňové přiznání. Takovou stavbu nelze již přiznávat jako garáž, když není v katastru uvedena jako garáž. U garáží neevidovaných v katastru nemovitostí se nic nemění.

Uživatel pozemku, který vlastní státní pozemkový úřad. (SPÚ)

Užíváte pozemek, který je v majetku SPÚ, a nemáte s tímto úřadem uzavřenu nájemní nebo pachtovní smlouvu? Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat užívaný pozemek. Uživatel pozemku ve vlastnictví ČR, ke kterému má právo hospodaření Státní pozemkový úřad, užívající pozemek například na základě dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci, má nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat daň z tohoto pozemku.

Uživatel nemovité věci, kterou vlastní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Užíváte pozemek, stavbu nebo jednotku, které jsou v majetku ÚZSVM, tj. máte s úřadem uzavřenu nájemní či pachtovní smlouvu nebo užíváte nemovitou věc bez smlouvy?

Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat užívanou nemovitou věc. Uživatel pozemku, budovy (kromě obytného domu) nebo jednotky (kromě jednotky pro bydlení), které vlastní ÚZSMV, je nově poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Uživatel budovy nebo jednotky, jejíž vlastník není znám.

Užíváte stavbu nebo jednotku, jejíž vlastník není znám? Pokud ano, máte nově povinnost podat daňové přiznání a přiznat tuto stavbu nebo jednotku. Uživatel budovy (kromě obytného domu) nebo jednotky (kromě jednotky pro bydlení), jejíž vlastník není znám, tj. v katastru nemovitostí není vlastník uveden nebo je nedostatečně identifikován, je nově poplatníkem daně ze staveb a jednotek.

Pronájem místnosti v obytném domě nebo v bytové jednotce

Pronajímáte v obytném domě místnost např. turistům a zároveň poskytujete v souvislosti s tím další služby (např. úklid, vynášení odpadků, praní a převlékání lůžkovin, snídaně apod.)?

Pokud ano, tak máte povinnost podat daňové přiznání a za tuto místnost musíte uplatnit zvýšení daně. Obdobně musí postupovat i poplatník, který přiznává jednotku pro bydlení, v níž je místnost využívaná k podnikání v oboru ubytování, tzn. místnost pronajímá a zároveň poskytuje služby.

Hospodářské lesy pod vlivem imisí zařazené do pásma ohrožení „A“ a „B“

Vlastníte pozemek jiného druhu než lesní pozemek, ale nacházejí se na něm lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B“? Potom jste nově povinni podat daňové přiznání a přiznat daň bez nároku na osvobození. Nově lze nárok na osvobození přiznat pouze lesním pozemkům, tzn. pozemkům evidovaným v katastru nemovitostí v druhu lesní pozemek, na kterých se nacházejí imisní lesy „A a B“.

Osvobození od daně z nemovitostí u budov, kde je provozována dětská skupina.

Vlastníte budovu, ve které je provozována dětská skupina? Pokud ano, tak si můžete v daňovém přiznání uplatnit nárok na osvobození. Dochází k rozšíření osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek, které slouží zařízení služby péče o dítě v dětské skupině.

Osvobození od daně z nemovitostí u pozemků v národním parku v zóně přírodě blízké.

Vlastníte pozemek, který se nachází v národním parku v zóně přírodě blízké? Pokud ano, tak si můžete v daňovém přiznání uplatnit nárok na osvobození. Dochází k rozšíření osvobození od daně z pozemků území zvláště chráněných podle předpisů o ochraně přírody a krajiny. Nově se osvobození vztahuje i na pozemky v národním parku v zóně přírodě blízké.

Do kdy je nutné daňové přiznání podat a kolik zaplatím, když to nestihnu?

Podání přiznání k dani z nemovitosti by mělo správně proběhnout nejpozději do 31. ledna. Pokud to však z nějakého důvodu nestihnete, nemusí být ještě zle. Při podání přiznání do 5 pracovních dní po termínu totiž nehrozí ještě žádné penále. Je zde však podmínka, že do těchto 5 pracovních dnů musí přiznání finanční úřad obdržet. V případě, že to nestihnete ani 5 dnů po termínu, nabíhají vám sankce z prodlení ve výši 0,05 % z vyměřené daně každý započatý den.

Kde mohu zjistit, že se mě daňové přiznání týká?

Osobně na finanční úřadu. Všechna územní pracoviště finančních úřadů od 22. ledna do 2. února navíc prodlouží úřední hodiny. Jejich pracovníci budou k dispozici od pondělka do čtvrtka od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Pracovníci finančních úřadů poskytují služby i na pracovištích, která byla dříve uzavřena. Přehled těchto pracovišť a jejich pracovní dobu lze zjistit na webu Finanční správy.

Lze získat potřebné informace i telefonicky?

Finanční úřady zřídily konzultační telefonní infolinky, které celý leden fungují v každém kraji. Od pondělka do čtvrtka jsou na nich specialisté k dispozici od 8 do 17 hodin, v pátek pak od 8 do 14 hodin. Jejich seznam je možné najít na webu Finanční správy.

Daňové přiznání při změně vlastníka

Pokud nebylo do 31. 12. rozhodnuto o povolení návrhu na vklad, u kterého dochází ke změně vlastníka, posouvá se lhůta pro podání přiznání na třetí měsíc poté, kdy byl vklad zapsán.

Co dělat, když jsem prodal (pozbyl) všechny nemovitosti?

Pokud vlastník v průběhu roku prodal (či jakkoli jinak pozbyl) nemovitosti a k 1. 1. již není vlastníkem žádné nemovitosti v územní působnosti jednotlivého finančního úřadu v rámci krajské působnosti, má povinnost tuto informaci oznámit do 31. 1. daného roku. Zde však není lhůta k prodloužení termínu pro podání tohoto oznámení, jako je tomu v případě klasického přiznání popsaného výše, když k 31. 12. nebylo rozhodnuto o vkladu.

Pro každý kraj samostatné daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daňové přiznání se podává na jednotlivé finanční úřady podle krajské působnosti vždy za všechny nemovitosti v daném kraji. Poplatník, který má tedy nemovitosti ve více krajích, bude mít více daňových přiznání – proto mu i přichází více informací o daňové povinnosti, popř. platební výměry.

 • CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH ZE SVĚTA INVESTIC?
 • Nejnovější příspěvky
 • FACEBOOK

  Jak se bránit vysokým úrokům z hypoték?

  Každý rok čeká přibližně 150.000 lidí ukončení fixace úrokové sazby u hypoték a nastavení nové výše úrokových sazeb. Ti, co měli nastavenou splátku hypotéky tzv. na krev teď zažívají krušné chvíle. Skok z cca 2 % úroku na cca 6 % úrok může v některých případech vést až k nucenému prodeji jejich nemovitosti.

  Vyplatí se refinancovat hypotéku v době vysokých úrokových sazeb?

  Určitě se to nevyplatí v prvních letech splácení hypotéky. V té době převážnou část splátky tvoří úroky a jen malou část jistina, kterou se snižuje zadlužení. To znamená, že máte splacenou jen malou část úvěru. V případě, že splácíte hypotéku delší dobu stojí refinancování za zvážení. V rámci nového úvěru budete splácet pouze zůstatek nesplacené části původní hypotéky. Tím by se splátky hypotéky mohly výrazně ponížit i přes zvýšené úroky. Refinancování původní hypotéky nejvíc pomůže těm, kteří si ještě mohou nasmlouvat dlouhou dobu splatnosti a splácení roztáhnout na co nejdelší dobu.

  Pokud máte nesplacenou část úvěru nižší, jak 1 milión můžete využít úvěru na bydlení, bez nutnosti zajistit úvěr zástavním právem. Úroky z těchto úvěrů jen velmi málo přesahují splátku běžné hypotéky. Tím pádem nebude vaše nemovitost zatížena žádným břemenem a můžete ji bez souhlasu banky pronajímat nebo prodat

  Pokud máte nesplacenou část úvěru nižší, jak 1 milión můžete využít úvěru na bydlení, bez nutnosti zajistit úvěr zástavním právem. Úroky z těchto úvěrů jen velmi málo přesahují splátku běžné hypotéky. Tím pádem nebude vaše nemovitost zatížena žádným břemenem a můžete ji bez souhlasu banky pronajímat nebo prodat.

  Vysoké úroky nejsou navždy!

  Jednou z možností, jak částečně eliminovat dlouhodobě vysoké úroky je sjednat fixaci úrokové sazby na kratší dobu, například na 3 roky. Zde je úroková sazba (říjen 2023) aktuálně cca 5,6 % V případě fixace úroků na jeden rok se úroky pohybují kolem 7 %, a to už by tak výhodné být nemuselo. S klesající inflací budou postupně klesat i úroky z hypoték. Za rok by mohl být úrok nižší než dnes. Pokud se nic zvláštního nestane je velká pravděpodobnost, že za tři roky budou úroky někde úplně jinde. Nečekejte žádné skokové snižování úroků. Zvyšování úroků probíhá vždy rychleji než jejich snižování.

  Vyplatí se předčasné splacení hypotéky?

  Na to není jednoznačná odpověď. Rozhodně se nevyplatí těm, kteří dokážou hotovost, kterou mají k dispozici zhodnotit výš, než je zvýšený úrok. Nicméně i v tomto případě je řešením sjednat fixaci úrokové sazby jen na jeden rok.

  Zaplatí úrok na spořícím účtu zvýšené náklady na splátku hypotéky?

  Pro ty, kteří nemají možnost zhodnotit své peníze je v podstatě jedinou možností uložit peníze na spořící účet. Úroky z peněz uložených na spořícím účtu nepokryjí zvýšené náklady na splátku hypotéky, ale aspoň ten rozdíl mezi původní výši splátky a tou nově nastavenou nebude tak velký. Pro rodinné cash flow bude důležité, jak často bude banka připisovat úroky ze spořícího účtu. Pokud je připisuje jednou za delší období budete se muset se zvýšenou splátkou hypotéky po nějaký čas vypořádat z vlastních zdrojů.

  Vyšší úročení spořících účtů také není navždy.

  S klesající inflací budou pochopitelně klesat i úroky na spořících účtech. Je proto důležité stále sledovat, zda spořící účet, na kterém máte svoje peníze uložené je aktuálně ten nejlepší možný. Pokud není přesuňte své peníze do banky, která nabídne lepší podmínky. Pozor na spořící účty, kde si banka účtuje jakékoliv poplatky. Poplatky jsou schopné zlikvidovat nebo minimalizovat úrokový výnos.

  Kdy můžete splatit hypotéku zdarma nebo jen s velmi nízkými náklady?

  Hypotéku můžete částečně nebo úplně splatit kdykoliv, ale banka vám může naúčtovat poplatky. Jsou ale situace, kdy je předčasné splacení hypotéky zcela zdarma. Proto je výhodné vybrat si tu správnou dobu, abyste nemuseli při předčasném splacení hypotéky zaplatit vůbec nic. Takovými případy jsou:
  - Doba, kdy končí fixace úrokové sazby u vaší hypotéky.
  - Nejpozději do 3 měsíců poté, co vám banka určí novou výši fixace.
  - V případě, že jste se dostali do těžké životní situace, která by ohrozila splácení hypotéky jako je těžká nemoc nebo smrt jednoho z partnerů, kteří hypotéku získali jako spolužadatelé.
  - Při plnění z pojištění.
  - U hypoték s pohyblivou sazbou je možné předčasné splacení kdykoliv
  Tyto podmínky ale platí jen u hypoték uzavřených po 1. prosinci 2016 a pro hypotéky, u kterých po tomto datu došlo k refinancování nebo refixaci.

  Využijte možnost mimořádné splátky.

  Ze zákona máte možnost bez jakýchkoli poplatků každý rok zaplatit až 25 % z celkové výše úvěru. Takovou splátku můžete uhradit vždy 1 měsíc před výročím uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a ušetřit tak na poplatcích za předčasné splacení. Pohlídat si ale musíte výši splátky (aby nepřekročila 25 % z celkové výše půjčky) a už zmíněný termín. Když jakoukoli z těchto podmínek porušíte, banka vám může naúčtovat nutné náklady vzniklé s mimořádnou splátkou.

  Jak to bude po přijetí vládní novely zákona?

  Než nastane platnost novely zákona o spotřebitelském úvěru bude předčasné splacení nebo refinancování hypotéky, tak jako dosud, zatíženo jen velmi malými náklady. Novela zákona podmínky předčasného splacení výrazně prodražuje. Předpokládané náklady na předčasné splacení nebo refinancování hypotéky jinou bankou by se měly pohybovat v rozmezí až do výše do 2 %. To už není úplně zanedbatelná částka.

  Ještě sice není jisté, v jaké podobě bude vládní novela zákona přijata, ale předpokládá se rozšíření situací, kdy bude možné hypotéku splatit bez sankce. Jednou z nich by byl rozvod a druhou prodej nemovitosti nejméně po dvou letech od jejího koupení.
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  Kdy můžete splatit hypotéku zdarma
  V souvislosti s připravovanou novelou zákona se mnoho lidí zajímá o možnost předčasného splacení hypotéky. Hypotéku můžete splatit kdykoliv, ale banka vám může naúčtovat některé poplatky. Jsou ale situace, kdy je předčasné splacení hypotéky zcela zdarma. Proto je výhodné vybrat si tu správnou dobu, abyste nemuseli při předčasném splacení hypotéky zaplatit vůbec nic. Takovými případy jsou:
  - Doba, kdy končí fixace úrokové sazby u vaší hypotéky.
  - Nejpozději do 3 měsíců poté, co vám banka určí novou výši fixace.
  - V případě, že jste se dostali do těžké životní situace, která by ohrozila splácení hypotéky jako je těžká nemoc nebo smrt jednoho z partnerů, kteří hypotéku získali jako spolužadatelé.
  - Při plnění z pojištění.
  - U hypoték s pohyblivou sazbou je možné předčasné splacení kdykoliv
  Tyto podmínky ale platí jen u hypoték uzavřených po 1. prosinci 2016 a pro hypotéky, u kterých po tomto datu došlo k refinancování nebo refixaci.
  Využijte možnost mimořádné splátky
  Ze zákona máte možnost bez jakýchkoli poplatků každý rok zaplatit až 25 % z celkové výše úvěru. Takovou splátku můžete uhradit vždy 1 měsíc před výročím uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a ušetřit tak na poplatcích za předčasné splacení. Pohlídat si ale musíte výši splátky (aby nepřekročila 25 % z celkové výše půjčky) a už zmíněný termín. Když jakoukoli z těchto podmínek porušíte, banka vám může naúčtovat nutné náklady vzniklé s mimořádnou splátkou.
  Jak to bude po přijetí vládní novely zákona
  I když ještě není jisté, v jaké podobě bude vládní novela zákona přijata předpokládá se, že by se okruh těchto situací měl ještě rozšířil ještě o další dvě možnosti. Jednou z nich by byl rozvod a druhou prodej nemovitosti nejméně po dvou letech od jejího koupení
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  NEPLATÍTE ZBYTEČNĚ DAŇ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ?

  Prodáváte nemovitost a nevíte, zda budete platit daň z příjmů? Dovolte mi malou rekapitulaci, kdy jste od daně z příjmů při prodeji, jako fyzická osoba (nepodnikatel), osvobozeni.
  1. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 5 let a nabyli jste ji do 31.12.2020.
  ANEBO
  2. Pokud nemovitost vlastníte nepřetržitě alespoň 10 let a nabyli jste ji po 1.1.2021.
  ANEBO
  3. Máte v nemovitosti bydliště nejméně 2 roky před podpisem kupní smlouvy (pozor – bydliště není trvalý pobyt – to je jen jeden z možných důkazů bydliště).
  ANEBO
  4. Za příjem z prodeje (celou částku, kterou dostanete) si uspokojíte svoji bytovou potřebu. Čili pořídíte něco nové, něco opravíte, zmodernizujete apod. Utratit peníze musíte nejpozději v roce následujícím po roce, kdy jste obdrželi kupní cenu. Jen pozor, pokud to budete utrácet příští rok, je nezbytné tento příjem zahrnout do letošního daňového přiznání. Částka obdržená z prodeje nemovitosti se musí opravdu CELÁ využít na uspokojení bytové potřeby. FÚ zde nezohledňuje zaplacení hypotečního ani jiného úvěru. Tedy pokud prodáte nemovitost za 4 mil. a z té částky zaplatíte např. 2 mil. hypotéku, přesto musíte utratit 4 mil. a ne pouze ten rozdíl, jinak Vás to nechají dodanit až 3 roky zpětně…samozřejmě i se sankcema.

  A pokud jste něco nabyli dědictvím či darem, a nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek? Tak si prostě najdete znalce, který Vám udělá odborný posudek ke dni nabytí a tu cenu si odečtete od ceny prodejní. Zní to jednoduše, ale úřady ročně doměří nešťastníkům desítky milionů, tak bacha na to !
  P.S. Ještě doplnění. Pokud jste osvobození a příjem z prodeje překročí částku 5 mil. Kč musíte oznámit FÚ. Formulář oznámení najdete na daňovém portálu. Jo, a pokuta za neozjámění je 10 %.
  Zdroj: Ing. Mirek Jonáš Realitní a vzdělávací institut
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku

  BYDLENÍ PRO MLADÉ BUDE DOSTUPNĚJŠÍ, ALE JEN PRO TY PŘIPRAVENÉ.
  Podle vyjádření celé řady odborníků z realitní oblasti a finančních poradců je velmi pravděpodobné, že příští rok bude mimořádná příležitost, kdy bude mít mnoho mladých lidí jedinečnou možnost koupit vlastní bydlení. Nasvědčují tomu, jak klesající ceny nemovitostí, které v některých lokalitách klesly až o 25 % tak také klesající úrokové sazby u hypoték. Jejich výraznější pokles se ale čeká až v druhé polovině roku 2024 v závislosti na výši inflace. Tu se také daří snižovat i když inflační cíl ČNB ve výši 2 % je ještě hodně daleko. Kdo trefí ten správný okamžik, kdy ceny nemovitostí i úroky budou nejníž vyhraje jackpot a ušetří obrovské peníze. Připraveni budou ti, kteří budou mít vysokou bonitu, připravenou akontaci (část kupní ceny, kterou musí mít kupující v hotovostgi) ve výši 10 % do 36 let a 20 % nad 36 let a vybranou nemovitost s odpovídající hodnotou. Bonita se dá průběžně vylepšit a na získání dostatečné hotovosti mají mladí lidé cca rok. KDO TUTO PŘÍLEŽITOST PROŠVIHNE MÁ VELKOU SMŮLU A ZAPLATÍ STRAŠNĚ MOC PENĚZ NAVÍC, POKUD VŮBEC BUDE MÍT NĚJAKOU ŠANCI HYPOTÉKU ZÍSKAT. Chcete-li mít podrobný manuál, jak se připravit na to abyste si mohli koupit nemovitost, tak napište svůj e-mailový kontakt do zprávy. K dispozici bude v průběhu října. Ještě čekáme co vláda vymyslí v rámci úsporného balíčku.
  ... Zobrazit vícZobrazit méně

  Koukni na Facebooku