Kdy může dát pronajímatel výpověď?

Nájemní vztahy uzavřené za účelem uspokojení bytové potřeby nájemce jsou chráněny zákonem a pronajímatel může dát výpověď pouze ze zákonem daných důvodů uvedených v zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou i neurčitou se nájemní smlouva vypovídá písemně. Výpovědní lhůta je 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po dni kdy byla druhé straně doručena. Viz. článek o doručovací doložce.

 Důvody pro výpověď ze strany pronajímatele jsou uvedeny v § 2288

  1. a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
  2. b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
  3. c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
  4. d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

(2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

  1. a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
  2. b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni. (Pozor na to, aby výpověď nebyla jen formální. Pokud by nebyl výpovědní důvod naplněn měl by nájemce právo vrátit se do předmětu nájmu)

(3) Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, uvede výpovědní důvod ve výpovědi.

V případě uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou i neurčitou může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu i bez výpovědní lhůty.  Výpověď je účinná doručením. Nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu bez zbytečného prodlení. To je nejpozději do 1 měsíce od skončení nájmu, tzn. doručení výpovědi.Viz. článek o doručovací doložce.

Zvlášť závažným porušení povinností (§ 2291) je skutečnost, že

  1. Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, (nemusí to být 3 měsíce jdoucí bezprostředně po sobě)
  2. poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem,
  3. způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo
  4. užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Výpověď bez výpovědní doby platí pouze v případě, že

(3) Pronajímatel uvede ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti a vyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav. Pokud by výpověď takové náležitosti neobsahovala nebo ji nepředcházel popsaný postup, tak se k takové výpovědi nepřihlíží.

Jaké podmínky musí výpověď splňovat, aby byla platná?

1) Musí být podána v písemné podobě a doručená všem oprávněným osobám (§ 2286).

2) Musí obsahovat poučení nájemce, že má právo vznést proti výpovědi námitky, a to do 2 měsíců od doručení výpovědi. Nájemce může navrhnout přezkoumání její oprávněnosti soudem (§ 2286, § 2290).

Pronajímatel by se měl k případným námitkám nájemce bez zbytečného prodlení písemně vyjádřit (akceptovat je nebo odmítnout).