Šoky v kupní smlouvě˜ – 2. část

Výhrada vlastnického práva

Výhrada vlastnického práva je právní institut, který je v Občanském zákoníku zakotven v § 2132 až 2134.

Podstata výhrady vlastnického právo

Podstatou této výhrady je dohoda mezi prodávajícím a kupujícím o tom, že kupující nabývá vlastnické právo k nemovitosti až okamžikem, kdy je zaplacena celá kupní cena. Může být také stanovena nějaká jiná podmínka, která převod vlastnictví odloží až na dobu po jejím splnění.

Hlavním cílem, který tato výhrada vlastnického práva sleduje, je zajistit prodávajícímu zaplacení kupní ceny věci tak, že zůstane vlastníkem nemovitosti i po jejím předání kupujícímu. Je pak chráněn svým vlastnickým právem jak proti kupujícímu, tak i proti třetím osobám.

Problém při převodu vlastnictví v katastru nemovitostí

K převodu vlastnického práva dochází u nemovitých věci až okamžikem zápisu do veřejného seznamu, tj.  vkladem do katastru nemovitostí. Je tedy otázka, zda v případě, že kupní smlouva obsahuje výhradu vlastnického práva, nedochází k modifikaci tohoto obecného principu. Podstatou sjednání výhrady vlastnického práva je totiž ujednání o určení doby kdy nový vlastník nabude nemovitost do vlastnictví. Sjednáním doložky o výhradě vlastnického práva není dohodnuta odkládací podmínka pro nabytí vlastnického práva, ale pouze je sjednán čas, kdy bude předmět do vlastnictví převeden. Bude zajímavé, jak se s tímto postupem bude katastr vyrovnávat.

Právo užívání a požívání věci

Kupující ještě před zaplacením kupní ceny nemovitost  není jejím vlastníkem, ale má právo věc běžným způsobem užívat a brát z ní plody a užitky. Současně má ale také za povinnost věc chránit před poškozením, zničením či ztrátou a přechází na něj nebezpečí škody na věci.

Závěr

Problematika výhrady vlastnického práva je velmi složitá. Proto lze jen doporučit, aby kupní cena byla zcela uhrazena ještě před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.